به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی خراساندر ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ۵٧۶۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۵٩ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ۵۶ درصد رشد به ١٠٧٢ میلیارد تومان و سود خالص به ١٠٣٢ میلیارد تومان رسید. گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۶٧ درصد رسید این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۶١ درصد بود.