به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مهرکام پارس در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ۴ ریال سود محقق کرد در حالی که در دوره قبل ٩٢ ریال زیان شناسایی کرده بود. افزایش سایر درآمدها و کاهش سایر هزینه ها از جمله دلایل تبدیل زیان شرکت به سود بود.