به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین اعلام نمود عطف به صورتجلسه هیئت مدیره شرکت سرمایه¬گذاری تامین اجتماعی ، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها، هلدینگ سرمایه گذاری صدر تامین نسبت به شناسائی شرکت های تابعه واجد شرایط جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (صرفاً دارایی های استهلاک ناپذیر) و پس از رعایت تمامی ضوابط و دستورالعمل های موجود و نیز اخذ تائیدیه از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اقدام می گردد.