به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت لیزینگ ایران اعلام نمود پیرو اعلام قبلی مبنی بر مزایده یک دستگاه آپارتمان تملیکی شرکت لیزینگ ایران واقع در شهرستان آمل خیابان امام خمینی آفتاب ٣٢ پلاک ۵۴ طبقه دوم، مندرج در روزنامه های اطلاعات و وارش مورخ ١٣٩٩.١٠.١٧ به استحضار می رساند، در تاریخ های تعیین شده هیچگونه پیشنهادی اراِیه نگردید