به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ٩٩ برای هر سهم ٨٢۵ ریال سود محقق کرد. سمگا در مدت مشابه سال قبل ۴٣ ریال زیان برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت تبدیل زیان به سود در سال ٩٩ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ١١٢۵ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی دانست.