فولاد فراب کویر با انتشار صورت های مالی ٩ ماهه نشان داد در وضعیت بسیار خوبی به سر برده و اوضاع خوبی دارد؛ وضعیت بنیادی که نشان از جهش های خوبی در سود سازی شرکت به همراه دارد.

بورس۲۴ : فولاد فراب کویر با انتشار صورت های مالی 9 ماهه نشان داد در وضعیت بسیار خوبی به سر برده و اوضاع خوبی دارد؛ وضعیت بنیادی که نشان از جهش های خوبی در سود سازی شرکت به همراه دارد.

شرکت در عملکرد 9 ماهه با جهش سنگین 339 درصدی به سود خالص 1365 میلیاردی دست یافته است.

شرکت همچنان در مسیر صعودی سود سازی قرار داشته و توانسته این وضعیت را در 3 ماهه سوم سال حفظ نماید. پیشبینی می شود سود خالص شرکت با همین روند تا پایان سال به نزدیک 2000 میلیارد تومان افزایش داشته باشد.

شرکت در 9 ماهه فروش 5667 میلیاردی داشته و برای 3 ماهه آخر سال پیشبینی فروش 20 هزار تن محصول به ارزش 2605 میلیارد تومان را دارد.

بدین ترتیب سود 3 ماهه آخر شرکت جای رشد خوبی با افزایش فروش و افزایش حاشیه سود خواهد داشت.

روند سود سازی شرکت رشد خوبی داشته و برای زمستان سال جاری نیز انتظار تداوم این وضعیت و احتمال تعدیل مثبت پیشبینی شرکت می رود.