به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سینا در خصوص عملکرد شرکت و صورت های مالی منتشر شده شفاف سازی نمود.