به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده خود را به روز ٧ بهمن ماه تغییر داد.