در دوره اول بازار یعنی دوره صعود پرشتاب سهام انرژی ١ بیش از ٣ هزار و ٨٠٠ درصد بازدهی داشت و رتبه نخست پربازده ترین ها را کسب کرد. پس از آن، ثشاهد، نبورس، دی و... بازنده هم داشتیم؟