به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجمع ماشین سازی اراک که قرار بود در تاریخ ٢٧ دی برگزار شود لغو شد.