به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال حدود ١١۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ١۶ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به آذر می باشد.