به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١٢٣ میلیارد تومان فروش داشت که ١٩ میلیارد تومان متعلق به آذر می باشد.