به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ٧۴ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ٩ میلیارد تومان متعلق به ماه آذر می باشد.