به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت کشت و دام قیام اصفهان حدود ٢٢۶ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به آذر می باشد.