به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١١۴ میلیارد تومان فروش داشت که ١۴ میلیارد تومان متعلق به آذر می باشد.