به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت شریف آباد در ١٢ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ٢٠٠ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ٢٠ میلیارد تومان متعلق به ماه آذر می باشد.