خروج بیش از ٢ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بورس چهارشنبه حقیقی ها پول اندکی را وارد سهم های کوچک از جمله سیمانی، قندی، فعالیت های هنری، محصولات چوبی، دباغی و استخراج زغال سنگ کردند بیشترین خرید حقیقی از حقوقی : «سنیر، سبهان» و...