به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گزارش تفسیری اعلام نمود، درآمد های عملیاتی شرکت برای سال مالی ٩٩ حدود ١٩٢٣٩ میلیارد تومان و بهای تمام شده درآمد های عملیاتی ٨۴٢۵ میلیارد تومان برآورد شده است.گفتنی است هزینه های سربار برای ٣ماهه منتهی به ٣٠ اسفند ١٣٩٩ حدود ١١٣٣ میلیارد تومان و هزینه های اداری و عمومی برای ٣ماهه چهارم ٩ میلیارد تومان پیش بینی شده است.مجموع سایر درآمد های غیرعملیاتی نیز برای سال مالی ٩٩ حدود ۴۵٣ میلیارد تومان پیش بینی شده است.