به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی افزایش سرمایه ٣٠٠ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها را تصویب کرد.٢٧٨٧۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها و مبلغ ٩۶٢۵ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تامین می شود.