به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١١۵ میلیارد تومان فروش داشت که ١٧ میلیارد تومان متعلق به آذر می باشد.