به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ شرکت دامداری تلیسه نمونه حدود ١۴۶ میلیارد تومان می باشد، که حدود ٢١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به آذر می باشد.