به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع غذایی مینو شرق در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١۴١ میلیارد تومان فروش داشت که ٢٣ میلیارد تومان متعلق به آذر می باشد.