به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری سلیم در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ با سرمایه ١۶٢ میلیارد تومان ۴٨٧٨ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است ، که ٩۴۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است، گفتنی است افزایش ٨۵۴ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها عامل اصلی رشد سود در این دوره می باشد.