به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین از فروش املاک خود حدود ٩ میلیارد تومان سود کسب نمود.