به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ٨٣۶ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که ۶٨ میلیارد تومان متعلق به ماه آذر می باشد.