حقیقی ها بیش از از ٢۴٢ میلیارد تومان سهام گروه های اطلاعات و ارتباطات، خرده فروشی، غذایی، سیمانی، ماشین آلات و تجهیزات، رایانه فعالیت های کمکی مالی را خریداری کردند...