مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان غرب آسیا امروز به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار شد.