مجمع فوق العاده شرکت ویتانا به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه امروز برگزار شد.