بورس ٢۴ : جزئیات نامه نگاری نهاد نظارتی بازار سرمایه با فولادسازان اعلام شد. سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نامه اخیر این نهاد به ناشران فولادی به خبرنگار بورس ۲۴ گفت : رعایت صرفه و صلاح سهامداران و ذی نفعان همواره از وظایف مدیران ناشران بورسی است، فلذا در هر تصمیمی این موضوع مهم مد نظر قرار نگیرد ، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظایف قانونی خود مطابق ماده ۵۲ قانون بازار اقدام خواهد کرد ، از این رو نسبت به مکاتبه با شرکت ها اقدام کردیم.

بورس۲۴ : جزئیات نامه نگاری نهاد نظارتی بازار سرمایه با فولادسازان اعلام شد.

سعید محمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نامه اخیر این نهاد به ناشران فولادی به خبرنگار بورس۲۴ گفت : رعایت صرفه و صلاح سهامداران و ذی نفعان همواره از وظایف مدیران ناشران بورسی است، فلذا در هر تصمیمی این موضوع مهم مد نظر قرار نگیرد ، سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظایف قانونی خود مطابق ماده ۵۲ قانون بازار اقدام خواهد کرد ، از این رو نسبت به مکاتبه با شرکت ها اقدام کردیم.

او در خصوص جزئیات ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار توضیح داد : سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع قانون اوراق بهادار را گردآوری کرده و به مراجع قانونی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.

این مقام نظارتی گفت : چنانچه در اثر جرائم مزبور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد ، همه سهامداران (حقیقی و حقوقی) می توانند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات دادخواست جبران ضرر و زیان تسلیم نمایند.