به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ویتانا سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده خود در تاریخ ٢٢ دی ماه ١٣٩٩ ساعت ١٠ صبح فرا خواند.موضوع مجمع تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه می باشد.