به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مالیبل سایپا از افزایش متوسط ٣۵ درصد نرخ خرید انواع قراضه ذوبی گروه سایپا طی بخشنامه شرکت سایپا از تاریخ ١ دیماه سال ٩٩ خبر داد.