به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن از تاریخ ٢٣ دی ماه بازارگردانی می شود.