به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اعلام کرد،اصلاحات موادی از "دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران"،"دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران" و "دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" به منظور اصلاح تابلو پایه قرمز در بازار پایه فرابورس ایران به شرح گفته شده در ادامه مطلب تغییر یافت.