به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بانک پاسارگاد افزایش سرمایه ۵٣ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران ،سود انباشته را به تصویب رساند.