به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران ١۵ درصد از سها م توکا رنگ فولاد سپاهان را فروخته و از این محل ۵٣ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.