به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت گروه فن آوا از تاریخ ٢٢ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.