به گزارش بورس ٢۴، نماد شرکت سنگ آهن گهر زمین از تاریخ ٢٢ دی ماه به روش مبتنی بر حراج بازار گردانی می شود.