به گزارش بورس ٢۴، صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش از تاریخ ٢٣دی تا ٢٧ دی ماه پذیره نویسی می گردد. حداقل سرمایه صندوق ١٠ میلیارد تومان و حداکثر ١٠٠ میلیارد تومان می باشد.ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ١٠٠٠تومان می باشد.