ورود ٢۶٨ میلیارد تومان سرمایه جدید به صندوق های درآمد ثابت تغییر مالکیت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان سهام از حقیقی به حقوقی

بورس۲۴ : از سیزدهم دی ماه تا پایان روز هفدهم دی ماه سهامداران خرد حدود 69 هزار میلیارد تومان داد و ستد در بازار انجام دادند. آن ها در این دوره یک هفته ای در مجموع حدود 268 میلیارد تومان سرمایه جدید وارد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت کردند و بیش از 4 هزار میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند.

در هفته ای که گذشت بیشترین خروج نقدینگی خرد از سهم های شستا، فولاد، خودرو، شپنا، وسپهر، وتجارت، بوعلی، فملی، سیتا و شبندر انجام شد. در این دوره حقیقی ها به سهم های فزرین، تاصیکوح، وتعاون، وکبهمن، کویرح، غصینو، کروی، غشاذر، کوثر و کاما بیشترین تزریق پول را داشتند.

نمادهای فمراد، دتوزیع، خفولا، وثخوز، سفار، چخزر، کدما، وپست، شتوکا، خزر، خکمک، خموتور، بکاب، غنوش، کمنگنز، ثاباد، وآوا، کیا، حتوکا و حپترو 20 سهم پربازده یک هفته اخیر بودند. اما نمادهایی همچون سرو، کوثر، خودکفا، ختوقا، وسین، لپارس، خزامیا، سشرق، کساوه، بساما، شبندر، شبریز، غزر، ورازی، شغدیر، وبشهر، ثاصفا، تنوین و تلیسه بیشترین میزان افت قیمت را متحمل شدند.

در یک هفته اخیر بازدهی شاخص کل منفی 6 درصد بود و بیش از 87 هزار واحد از ارتفاع آن کاسته شد. شاخص هموزن نیز افت یک درصدی را متحمل شد و بیش از 3 هزار واحد افت ارتفاع داشت.

شاخص کل در نخستین روز از هفته چهارم دی ماه نیز همچنان به روند نزولی خود ادامه داده و لباس قرمز بر تن دارد. تا کنون بیش از 20 هزار واحد از ارتفاع شاخص کاسته و وارد کانال 1 میلیون و 289 هزار واحد شده است. اما شاخص هموزن که در ساعت اولیه بازار سبزپوش بود هم اکنون اندکی کاهش یافته است.

هم اکنون که حدودا 3 ساعت از معاملات امروز شنبه بیستم دی ماه سپری شده ارزش صفوف فروش و صفوف خرید تقریبا با هم برابر هستند. در حال حاضر بیش از 160 نماد دارای صف خریدی با ارزش بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان هستند و در مقابل بیش از 160 نماد صف های فروشی با ارزشی بیش از 2 هزار میلیارد تومان را به یدک می کشند. تا کنون حقیقی ها بیش از 500 میلیارد تومان از بازار خارج کرده اند.