به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی فوق العاده دعوت نمود.