بازدهی کل بازار تا به امروز ؟حدود ٩ درصد منفی!! گرمی بخشی از بورس با بازدهی خوب زغال سنگی ها... معرفی صنایعی که آبروداری کردند...