بورس ٢۴ : مجمع قند نقش جهان با ریاست علیرضا بوژمهرانی و نظارت دکتر علی اصغر صالحی و احسان فردوسی امروز در اصفهان برگزار شد. دو سهامدار عمده قند نقش جهان شامل گروه توسعه ملی و شهرداری اصفهان بر سر اداره این شرکت بورسی توافق کردند. در مجمع امروز «قنقش» اشخاص حقوقی شامل شهرداری اصفهان ، مهندسی نیک اندیش اصفهان ، توسعه کشت و صنعت ملی ، سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار و آتیه داده پرداز به عنوان اعضای هیات مدیره قند نقش جهان انتخاب و معرفی شدند.

بورس۲۴ : مجمع قند نقش جهان با ریاست علیرضا بوژمهرانی و نظارت دکتر علی اصغر صالحی و احسان فردوسی امروز در اصفهان برگزار شد.

دو سهامدار عمده قند نقش جهان شامل گروه توسعه ملی و شهرداری اصفهان بر سر اداره این شرکت بورسی توافق کردند.

در مجمع امروز «قنقش» اشخاص حقوقی شامل شهرداری اصفهان ، مهندسی نیک اندیش اصفهان ، توسعه کشت و صنعت ملی ، سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار و آتیه داده پرداز به عنوان اعضای هیات مدیره قند نقش جهان انتخاب و معرفی شدند.

با توافق این دو حقوقی فصل جدیدی در تاریخ فعالیت قند نقش جهان رقم خورد تا با بهبود فعالیت ها ، این شرکت بورسی شاهد سودآوری و احیای موقعیت گذشته خود باشد.

این مجمع صورت های مالی شرکت را نیز با اکثریت آرا تصویب کرد.