به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در خصوص برنامه شرکت برای خروج از شمولیت ماده ١۴١ و هم چنین افزایش سرمایه شرکت شفاف سازی نمود.
شفاف سازی «ثتران» در خصوص عملکرد شرکت