پایان بر یک دوره از عالی ترین ریاست جمهوری ها رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر چه من بطور کامل با نتیجه انتخابات مخالفم. با این حال روند انتقال قدرت بطور عادی در بیستم ژانویه به جو بایدن صورت خواهد گرفت...

بورس۲۴ : رئیس جمهور آمریکا گفت: اگرچه من بطور کامل با نتیجه انتخابات مخالفم. با این حال روند انتقال قدرت بطور عادی در بیستم ژانویه به جو بایدن صورت خواهد گرفت.

او افزود: همواره گفته‌ام که به مبارزه برای تضمین حقوق رای دهندگانم ادامه خواهم داد. اگر چه این پایان یک دوره از عالی ترین ریاست جمهوری است، اما آغازی بر مبارزه ما برای آن که آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم.

منبع: ایسنا