به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد۶٩» در تاریخ ٢١ دی ماه پذیره نویسی می کند. نرخ سود اوراق ١٨ درصد ، تاریخ سررسید ٢١ دی ١۴٠٣ و مواعد پرداخت سود هر ۶ماه یکبار می باشد.