به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد خراسان از کاهش با اهمیت تولید دیماه واحدهای احیاء مستقیم شرکت ( تولید آهن اسفنجی) به دلیل افت فشار گاز در استان خبر داد.