به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، عملیات بازار گردانی شرکت صنایع شیمیائی فارس از تاریخ ١٧ دی ماه انجام می پذیرد.