مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران امروز برگزار شد.