به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام نمود تعداد ١۴۵,٨۵٩,٩٣٣ سهم از سهام سرمایه گذاری شده در شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه را ، جمعاً به مبلغ ۴,٣٧١,٧٨۶ میلیون ریال واگذار نمود و تعداد سهام خودش را به تعداد ۵۶٩,١٢۶,۶٢٣ سهم کاهش داد . درآمد حاصل از فروش این سرمایه گذاری به مبلغ ٢,٨۵۴,٨۴۴ میلیون ریال در دفاتر این شرکت به ثبت رسیده است و مبلغ ۵١ ریال افزایش سود هر سهم (EPS) براساس سرمایه ثبت شده به مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال منظور نموده است