به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک شهر در ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٩ مبلغ ٨٩٣ ریال زیان تلفیقی برای هر سهم محقق کرده است. سود وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک در ۶ماهه حدود ۴٣٧١ میلیارد تومان و سهم بانک از درآمد های مشاع منفی ١۵٩٧ میلیارد تومان می باشد.